ALGEMENE VOORWAARDEN

KYLDO

1. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de Kyldo -website van Kyldo

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Kyldo worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Kyldo zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Kyldo. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Kyldo.

 

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen SLECHTS DOOR GEMACHTIGDEN VAN KYLDO zonder voorafgaande mededeling DOOR KYLDO worden gewijzigd.

 

3. Bestellingen

Om een product online aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin u koopt.

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. Wij aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, iDEAL en PayPal. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

 

4. Levering

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 60 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien wij  niet in staat zijn uw goederen binnen de 60 dagen te leveren, brengen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen wij u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als wij niet in staat zijn om de goederen binnen de 60 dagen te leveren, kunt u de niet geleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen deugdelijk naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien wij een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. Kyldo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

5. Artikelen retourneren of ruilen na aankoop uit onze webshop

wij willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij Kyldo en streven ernaar om u teN alle tijdeN uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen van uw keuze. Na onze beoordeling welke u op gelijke wijze ontvangt kunt u na goedkeuring uw aangekochte product binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug sturen, het product(en) in originele verpakking te voorzien van uw gegevens. Wanneer dit aangewezen is, ruilen wij het artikel (de artikelen) of betalen wij de aankoopprijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van uw originele leverings- OF AANKOOPbon.

Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve dan de gegevens per brief of email met een beschrijving van de beschadiging en binnen de 14 kalenderdagen samen met het artikel in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen wij het artikel of betalen wij de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten. De klant is verantwoordelijk voor de retourverzending van de goederen.

 

6. Garantie

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door natuurlijke invloeden (verkleuring), ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan eerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via info@kyldo.nl. wij bekijken hoe wij een oplossing kunnen bieden en zullen u vragen het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde

product stuur je, samen met de retournota en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat wij de terugbetaling kunnen uitvoeren.

Kyldo

Vuurland 16 2548WH Den Haag Nederland

Gelieve ook duidelijk aan te geven wat er mis is met het gekochte product, of aan te duiden waar er iets niet in orde is. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.

 

7. Producten

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders vermeld en zijn niet altijd in elk KYLDO verkooppunt beschikbaar. wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

 

8. Reglementering inzake afstandsverkoop

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop heeft u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via de website heeft geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt niet voor artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.

Om een artikel te annuleren, dient u ons een e-mailbericht sturen naar info@kyldo.nl waarin u ons uw klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en u mag de artikelen niet gebruiken. De artikelen moeten worden geretourneerd binnen de 14 kalenderdagen nadat u ons uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Ze kunnen worden geretourneerd bij onze klantendienst (zie contactgegevens). Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd. Wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, dan betalen wij de kosten terug bij ontvangst van de artikelen. Indien wij de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking, inclusief eventuele toebehoren te ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw annuleringsbericht.

 

9. Overmacht

wij zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 

10. Inhoud

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt zonder voorafgaande kennnisgevig regelmatig geüpdatet.

 

11.Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. wij behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

12.Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Kyldo tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 

13.Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via info@kyldo.nl met als onderwerp “klacht”. Wij stellen alles in het werk om uw klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien wij uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen wij u de vermoedelijke termijn mee. Wij houden u op de hoogte van elk onderzoek.

U kunt klachten en geschillen ook melden via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) Platform. De website van het ODR is http://ec.europa.eu/odr.

 

14. Veiligheid

Wij stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. Wij maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.)

 

15. Contactgegevens

Kyldo
Vuurland 16 2548WH Den Haag Nederland

 

16.Maatschappelijke zetel

Kyldo
Vuurland 16 2548WH Den Haag Nederland

 

17.Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Kyldo zijn eigendom of staan onder licentie van Kyldo of worden gebruikt met nadrukkelijke toestemming van de eigenaar. Reproductie zonnder toestemminng is ten strengste verboden.

 

18. Herroepingsrecht

DE wet is helder. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. Dit geldt echter alleen voor aankopen op afstand zoals via onze webshop, email, telefonische verkoop en directe DEURverkoop. de kyldo thuis testservice is een met u overeengekomen service vanuit de winkel en valt wettelijk niet onder het herroepingsrecht.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Kyldo, Vuurland 16, 2548WH Den Haag, Nederland, (+31)070-3316013, info@kyldo.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel en aankoop ordernummer als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal kyldo u voor terugbetaling geen extra kosten in rekening brengen.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. de kosten voor terugzendig zijn voor rekening van de klant.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

Stuur ons een bericht

Newsletter

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Meer info vind je in onze algemene voorwaarden.